Infrastructure and facility management

Vehicles

4 Wheel Van and mini truck Average capacity 1 ton/van or 3.8 sq.m. บริการขนส่งด้วยรถตู้และรถบรรทุกขนาดเล็กความจุเฉลี่ย 1 ตัน / รถตู้หรือ 3.8 ตารางเมตร Serve at least 10 drops/truck/day ให้บริการขนส่งอย่างน้อย 10 เที่ยว / รถบรรทุก /วัน Driver and picker wear uniform ทางเรามีมาตราฐานโดยพนักงานของเราจะมีชุดเครื่องแบบในการให้บริการ

Operational Management

Warehouse operation is controlled by customized WMS software เราจัดการคลังสินค้าด้วยซอฟแวร์ WMS (Warehouse Management System)ด้วยระบบการจัดการ 3 ระบบ
- การรับสินค้า (Receiving) เป็นการรับมอบสินค้าจากโรงงานผลิต รับฝากเก็บสินค้า หรือสั่งซื้อจากผู้ผลิต ซึ่งต้องได้รับการยืนยันรายการสินค้าที่นำมาเก็บยังคลัง สินค้าก่อน เพื่อวางแผนในการจัดเก็บ เพราะลักษณะของสินค้าแต่ละชนิดแตกต่างกัน ในการรับข้อมูลรายการสินค้า
- การจัดเก็บสินค้า (Storage) เป็นการนำสินค้าที่รับมอบ มาจัดเก็บลงในตำแหน่งที่เหมาะสม
- การส่งมอบสินค้า (Delivery) เพื่อให้การจัดเก็บสินค้าเป็นไปด้วยความคล่องตัว สำหรับพนักงานตรวจนับสินค้า และข้อมูลการนำเข้า จัดเก็บ เคลื่อนย้าย หรือส่งสินค้า ถูกแสดงและบันทึกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ

High security system

Fully implement pest control system การควบคุมสัตว์รบกวน แมลง หนู แมลงสาบไม่ให้แพร่พันธุ์ หรือไม่ให้เข้าไปรบกวนในบริเวณที่เก็บผลิตภัณฑ์ ป้องกันการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับสัตว์เหล่านี้ เต็มรูปแบบ Perform High security system with full time guard and CCTV system เชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยของเรา ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดตลอดเวลา และระบบกล้องวงจรปิด Manage risk by Insurance system ทางเราสามารถรับประกันความเสี่งของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ของท่างตลอดการพักสิ้นค้าของท่าน